Bejelentés


Nagytarcsai Nyugállományú Honvé


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Linkek 

KÖSZÖNTŐ!

 

Tisztelt Olvasó!


Köszöntöm  Önt  egyesületünk  Honlapján!


A Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete 2002. január 18.-án 23 fő alapító taggal kezdte meg működését.

A megalapítás igénye már a 90-es évek végén megfogalmazódott, amikor több, a helyőrségben állomásozó katonai alakulat díszlokált vagy megszűnt és az állomány egyre több tagja nyugállományba került.

Az alapot a 104. honi légvédelmi rakéta ezredtől nyugállományba kerülők képezték, mely az elmúlt évek során fokozatosan növekedett és jelenleg a tagság létszáma már meghaladja a 160 főt.

Alaptevékenységi körünkben a tagság érdekvédelme és a honvédelmi hagyományok őrzése, ápolása mellett jelentős a kulturális, szabadidős tevékenység is.

Az Egyesület alapító tagjainak, választott vezetőiknek nevét, alapszabályzatunkat és még számos információt igyekszünk tagságunk és olvasóink számára ezen a honlapon megjeleníteni.

Kérem Önt arra, hogy véleményét, javaslatait ossza meg velünk és legyen rendszeres olvasója, véleményezője honlapunknak.

Aktivitását megköszönve, jó erőt és egészséget kívánva:


Papp János nyá. ezredes

elnök

I. NAGYTARCSÁRÓL

"A település kedvező földrajzi viszonyai már ősidők óta idevonzották az embereket. A talált edénytöredékek alapján falunkban a településnyomok kora a neolitikum (Kr.e. 5500-2300) vonaldíszes cserépedénykultúrájának idejére tehető.


A rézkor (Kr.e. 2300-1900) emberének tárgyai - az obszidián magkő (tokaji vulkáni üveg), és az abból pattintott kőkés, a füles köcsög stb. - egy zsugorítva eltemetett rézkori férfi csontváza mellett feküdtek.

A szkítakor (Kr.e. VI-IV. század) emlékei a szobros csörgők, melyeket a délorosz sztyeppékről idetelepült lovasnomád nép hozott magával. Az egyiken álló, a másikon összeroskadó bika szobra van. A csörgők belsejében vasgolyók mozognak. Ezeket az eszközöket 2500 évvel ezelőtt a sámánok használták szertatásaik alkalmával, amelyeket a föld jobb terméséért, az állatok szaporodásáért és az ellenségeik feletti győzelemért végeztek. Szertartásaikat mindenkor áldozatokkal kísérték. Tudományos vizsgálatok bebizonyították, hogy a csörgők és a csengők együttes hangja harmónikusan összecseng, vagyis tudatosan öntötték ki olyan formára, amilyenek.

A szkíták után a szarmaták jazig törzse jelent meg területünkön - Pannónia rómaiak által történt megszállásával egyidőben. Telepük az Urasági dűlőben volt: az ott talált leletek bizonyítják ezt.

A magyar honfoglalás korából származó leletanyagból, a X. század végi köznépi temető sírjaiból megtudjuk, milyen díszeket viseltek, milyen eszközeket használtak az akkor idetelepült magyarok. Megtekinthetjük azokat a birka bokacsontokat is, melyek egy gyermek kockajátékaként szolgáltak.

Az Árpád-kori éremleletből 4 darab látható a kiállításon. A teljes leletanyagot, a közel 5000 db ezüst pénzt egy cserépedénybe téve rejtették a földbe 1241-ben, valószínűleg a tatárok elől. Abban a korban ennyi pénzért 37 ökröt vagy két páncélt is lehetett venni.

A falu további történetét oklevelek, birtokszerzésről szóló iratok, adójegyzékek segítségével kísérhetjük nyomon. Megtudhatjuk azt is, hogy a török korban is fennállt a falu, és csak a felszabadító háború során dúlták fel. A Rákóczi szabadságharcról csíktarcsai katonák névsora tanúskodik, gazdasági iratok ismertetik az 1848-as állapotokat, az 1900-as névváltozást okirat bizonyítja: a falut azóta hívják Nagytarcsának. A kiállításon természetesen bemutatásra kerül a XX. század is - korabeli újságok, iratok, röplapok, fényképek, pénzek segítségével. A fotókon az általános iskola építését, s a községfejlesztés néhány fontos állomását is megtekinthetik az érdeklődők." (Részlet Molnár Lajos-Győri Péterné-Molnárné Hajdú Margit: Nagytarcsa története...című művéből.)

II. KATONAI HELYŐRSÉG LÉTREJÖTTE, KEZDETI TEVÉKENYSÉGE"Nagytarcsa helyőrség a Honvédelmi Minisztérium terve szerint 1950-51 évben kezdett kialakulni. Terv szerint alkalmasnak találták a helyet laktanya építésre, egy szemrevételezés után elkezdődött az építése. Az eredeti terv szerint egy a fővárostól nem nagy távolságra épülő helyen egy új szervezésre kerülő alakulatot fognak elhelyezni. A laktanya építése 1952-ben fejeződött be és a Zalka Máté nevet kapta, a spanyol polgárháború egyik katonai vezetőjéről. Az első alakulat, mely a laktanyában kapott elhelyezést a 9. Önálló vegyivédelmi zászlóalj. Parancsnoka Farkas Béla százados. Az 1953. évi szervezés során a Vezérkarfőnök MN.VKF Szervezési és Mozgósítási Csoportfőnökség 00950/1953. számú rendeletében utasította a zászlóalj parancsnokát, hogy az új laktanyába Nagytarcsára vonuljon be. A zászlóalj parancsnoka az őszi átszervezés végrehajtásáról a következőket jelentette: „ A 9.önálló vegyivédelmi zászlóalj áttelepült Ercsiből- Nagytarcsára ... A szervezés végrehajtása után a zászlóalj elhelyezése megfelelő. A laktanyai építkezés még nincs teljesen befejezve, a melléképületeket még most is építik. A raktárhelyiség kevés, ideiglenes raktárnak a felvonuló épületeket használják fel. A zászlóaljnál a tisztek és a nős tiszthelyettesek lakáshelyzete rossz. A tiszti lakások építését még csak most kezdték meg és csak 1954. májusban fejeződik be. Nincs lakása 5 tisztnek és 9 tiszthelyettesnek a helyőrségben. A nőtlen tisztek közül 20 főnek szükségszerű, 8 főnek pedig egyáltalán nincs lakása és így a laktanyában vannak elhelyezve." A honvéd helyőrség létrejötte Nagytarcsán 1953-ban történt meg, a zászlóalj áttelepülésével. A parancsnoki állomány összetétele a következő 1953 őszén: Zászlóalj és egyben helyőrség parancsnok Farkas Béla százados, - második világháborúban a budai önkéntes században harcolt Budán - és 1947-ben tiszti rendfokozatba előléptették. Helyettese: Nagy Zoltán főhadnagy. Politikai helyettese : Nádai György őrnagy, Törzsparancsnok Marosi Károly főhadnagy. A zászlóalj jelentős helyet foglalt el a Magyar Néphadsereg abban az időben történt fejlesztésében. A vezérkar önálló vegyivédelmi osztálya Reményi Gyula őrnagy - később tábornok - nagy figyelmet fordított a zászlóaljra és a helyőrségre. A zászlóaljnál megkezdődött a sorállomány és a tartalékosok kiképzése. Nagy létszámban vonultak a hadkötelesek százai, különböző tanfolyamokra is. Az első kiképzési évben 1168 főt képeztek ki a laktanyában. A zászlóalj parancsnoksága és személyi állománya 1954-ben, a nagy Dunai árvíz idején a Szigetközben nyújtott segítséget és akadályozta meg a gátszakadást. Kiemelkedő munkásságukért többen elismerésben, kitüntetésben részesültek. A helyőrségben az 1950-es években számos katonai bemutatót tartottak, köztük a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgatói részére is. Az 1956-57 forradalmi események a helyőrségben is éreztették hatásukat. A laktanyából kettő szakaszt a rádió védelmére, biztosítására rendeltek, melyek odaérkezéskor szétszóródtak. Közben sajnos életét vesztette Cs. Kiss Albert honvéd. November 4.-től a laktanyát szovjet egység foglalta el. A zászlóalj megmaradt részei a község iskolájában tartózkodtak. A rendőrséggel együtt a rend fenntartását, az anyagok begyűjtését és megőrzését végezték. A zászlóalj 1957. február - márciusban ismét  megkezdte  és  folytatta tevékenységét  a  laktanyában  és a helyőrségben.   Közben   parancsnoki beosztásokban is változások történtek. Helyőrség és laktanya parancsnok: Rovó  Szilveszter őrnagy, Helyettese: Bernáth  István százados, Politikai helyettes:   Mészár   József   százados, Törzsparancsnok : Takács János százados. 1958-tól parancsnok: Nagy Gyula őrnagy, parancsnok helyettes: Baráthfalvi Vendel százados, törzsfőnök: Hajósi János százados. A helyőrségben 1958-ban először mutatták be az új sugárzásjelző műszereket, melyek rendszeresítésre kerültek. Az év folyamán harckészültségi gyakorlatokat, kiképzést és táborozást folytattak. A helyőrségben nagyobb változás következett be 1960. júniusban, amikor elrendelték az alakulat áttelepülését Nagytarcsáról Szekszárd helyőrségbe. A változtatás nyilvánvalóan számos nehéz problémát jelentett a parancsnoki, tiszti, tiszthelyettesi állománynak. A már kialakított, megismert helyőrségi, laktanyai, községi körülmények, iskoláztatások igen kedvezőtlen hatással jártak. Az áttelepítést előkészítette és szervezte Reményi Gyula alezredes a Magyar Néphadsereg vegyivédelmi főnöke, Papp József százados kiképzési főtiszt és Bedő Bálint százados. A laktanyát 1960. júliusában az Országos Légvédelmi Parancsnokságtól kijelölt megbízottak vették át. Az épületkezelő részleg a laktanyában maradt, néhány katonával és a személyzettel őrizték. Átmeneti időszak következett néhány hónapon keresztül, mivel újabb alakulat létrehozása később kezdődött meg. Helyőrség parancsnokok voltak időrendben a következők:

 

1953-tól: Farkas Béla százados
1957-től: Rovó Szilveszter őrnagy
1958-tól: Nagy Gyula őrnagy
1960-tól: Sárközi Sándor alezredes
1961.08. 01-től: Tétényi Emil őrnagy, később alezredes
1970-től: Békési Miklós alezredes
1978. 04. 01-től: Vass József alezredes, később ezredes
1984. 03. 01-től: Lakos Ottó alezredes, később ezredes
1991. 07. 01-től: Nagy Tibor alezredes
1997. 11. 01-től: Dudás András mk. alezredes, később ezredes
1999. 06. 01-től: Papp János ezredes
2001. 06. 05-től: Halmai Ottó mk. ezredes.

A helyőrség parancsnokok rövidebb-hosszabb időn keresztül Nagytarcsa területén és körzetében állomásozó csapatok, intézetek, bázisok irányítását végezték, a helyőrség általános rendjét felügyelték a Vezérkar főnökének megbízása alapján. Igyekeztek jó kapcsolatot kialakítani a helyi állami szervezetekkel, polgári vállalatokkal és egyesületekkel. Legtöbb esetben sikerült is a közös terveket, rendezvényeket összehangolni és jó eredményeket elérni, különösképpen a helyi ismeretek alapján. Számos jó példa utalt is erre az évek során." (Részlet Sárközi Sándor: Szilaspatak völgyében... című könyvéből.)

 

 

 

 

 

Seres László:

VAGYUNK


Csak egy volt az utunk,
egy a lélegzetünk.
Egy volt a szív, a tűz, a hév,
de szerteszét hulltunk,
hol van már ezredünk,
győzelmi-dal virágjait légi-
rakétáink hordozzák-e még.

S mit egykor megéltünk
-nincs hozzá fogható-
ott a vérünk vasban, kőben.
Minden cseppjét védjük,
mint víztükrét a tó.
Ott lesznek lázadó génjeink
mindig az utánunk jövőkben.

Állunk még szikáran,
vagy féltérdre rogyva.
Vagyunk egytestnyi nemzedék.
Szó a néma szájban
mi vagyunk dadogva.
Fenn szikrázó, kies hegyorom,
lenn rejtélyes tengerfenék .


2000 03 01


Az Egyesület alapító tagjai:


1.Vass József nyá. ezredes

2. Csima Mihály nyá. alezredes

3. Harsányi Béla nyá. őrnagy

4. Dudás András nyá. ezredes

5. Kovács Imre nyá. őrnagy

6. Benő Gyula nyá. alezredes

7. Gál Lajos nyá. százados

8. Bede Attila nyá. törzszászlós

9. Nagy Gyula nyá. alezrede

10. Dinya József nyá. őrnagy

11. Bajcsi Károly nyá. százados

12. Istvánovszki Tibor nyá. hadnagy

13. Kovács János nyá. százados

14. Vörös Ákos nyá. alezredes

15. Cs. Molnár András         nyá. őrnagy

16. Seres Lászlóné nyá. törzsőrmester

17. Kincses Józsefné hv. nyugdíjas

18. Seres László nyá. alezredes

19. Kovács Vilmos nyá. alezredes

20. Juhász Mihály nyá. alezredes

21. Tétényi Emil nyá. vezérőrnagy

22. Krasnyánszki János nyá. őrnagy

23. Kecső János nyá. alezredes

 

 

Az Egyesület vezetői:

2002. január 18. - 2006. november 09. között

 

Elnök: Dudás András nyá. ezredes

Titkár: Seres László nyá. alezredes

Vezetőségi tag: Csima Mihály nyá. alezredes

Kecső János nyá. alezredes

Nagy Gyula nyá. alezredes

Benő Gyula nyá. alezredes

Vass József nyá. ezredes

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:

Elnök: Bede Attila nyá. tözszászlós

Tag: Seres Lászlóné nyá. törzsőrmester

Kincses Józsefné hv. nyugdíjas

 

 

 

2006.november 09. - 2010.november 26. között

 

Vezetőség

Elnök: Papp János nyá. ezredes

Titkár: Ondreák István nyá. őrnagy

Tagok: Vass József nyá. ezrede

Kecső János nyá alezredes

Zsár Imréné hv. nyugdíjas

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Elnök: Bede Attila nyá. törzszászlós

Tag: Szántai József nyá. törzszászlós

 

2010. november 26.-tól-2014 november 21-ig

Vezetőség

Elnök: Papp János nyá. ezredes

Titkár: Kiss István nyá.mk. őrnagy

Tagok: Vass József nyá. ezredes

Seres László nyá.alezredes

Kecső János nyá. alezredes

Zámbori Tiborné nyá. zászlós

Zsár Imréné hv. nyugdíjas

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Elnök: Bede Attila nyá. törzszászlós

Tagok: Szántai József nyá. törzszászlós

Kenesei Péterné  hv.nyugdíjas2014 november 21-től

 

VEZETŐSÉG

 

Elnök: Papp János nyá. ezredes

Titkár: Kiss István nyá. örnagy

Tagok: Vass József nyá. ezredes

Kecskeméti Gábor nyá. őrnagy

Bede Attila nyá. tzls

Zámbori Tiborné nyá. tzls

Zsár Imréné hv. nyugdíjas

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

 

Elnök:       Bartos Jánosné hv nyugdíjas

Tag:   Pákozdi Ferenc nyá. tzls

 

 

 

 

 


Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!